Опште информације

      Једнодомно друштво са ограниченом одговорношћу за обављање комуналних делатности на сеоским подручјима општине Врњачка Бања «Врући извори»ДОО из Грачаца у садашњем облику пословања основано је Одлуком о оснивању ЈП «Бели Извор» Врњачка Бања број 01-4408 од 11.09.2013. године за обављање комуналних делатности, производње и дистрибуције воде, пречишћавање отпадних вода, изношење и санитарно депоновање смећа, одржавање гробља и сахрањивање, одржавање комуналне хигијене и пружање пијачних услуга, као и за обављање других послова који не спадају у област комуналних делатности.

      На основу Решења из АПР-а БД72797/2017 од 29.08.2017.године извршена је регистрација промене података у регистру привредних субјеката у смислу промене чланова Друштва и то брише се као оснивач са 100% удела ЈП“Бели извор“ из Врњачке Бање а УПИСУЈЕ СЕ са 100% удела Јавно предузеће за комуналне делатности „Белимарковац“ –Врњачка Бања. Сагласност за пренос удела из ЈП „Бели извор“ у ЈП „Белимарковац“ донела је Скупштина општина Врњачка Бања Решењем бр.:9-401/17 од 29.06.2017.године.

      Права, дужности и обавезе Оснивача и Јавног предузећа односно Друштва регулисани су Законом о локалној самоуправи, Законом о јавним предузећима, Законом о комуналним делатностима, Законом о буџетском систему као и Одлукама: Одлука о оснивању (,,Сл.лист општине Врњ. Бања, број 27.), Одлука о водоводу и канализацији (Сл.лист Општине Врњ. Бања 7/13, измене 18/14,пречишћен текст 19/14) и др.

Органи управљања

    Директор
Ђуровић С. Бобан, рођен 1970.године у Краљеву. Брачно стање: ожењен, отац троје деце.

    Образовање: мастер инжењер технологије, студијски програм: технолошко инжењерство, модул:општи.
    Додатна усавршавања: 2014.године уписао докторске академске студије на Факултету техничких наука у Косовској Митровици на студијском програму: технолошко инжењерство.
    Завршени курсеви, лиценце: Успешно савладао „Програм за стицање наставничких компетенција из области педагошко-психолошког и дидактичко-методичког усавршавања наставника“-на Филозофском факултeту. .
    Објављени научни радови:
”Sinteza, antimikrobna I antioksidativna aktivnost derivata isatina”,J.Serb.Chem.Soc. 79(0)1-13(2014) JSCS-6070 ,M21 na SCI-listi; “Kriterijumi zaštite životne sredine za infrastrukturne projekte-uslov održivog razvoja“,објављен на 9. симпозијуму “Reciklažne tehnologije i održivi razvoj“ са међународним учешћем, 2014. Зајечар:  ”Određivanje prinosa destilata šljive sorte Stenlej”,објављен на 14.Internationale Conference”Research and Development in Mechanical Industry” са међународним учешћем, 18-21.септембар 2014,Топола; “ Proizvodnja destilata šljive sorte stenlej”, објављен на XX Саветовању о БИОТЕХНОЛОГИЈИ са међународним учешћем, Агрономски факултет, март 2015.год. Чачак; ” Industrial densing-creation and protection”, објављен на 5 th International Conference EMoNT 2015 held in Vrnjačka Banja , са међународним учешћем, јун 2015.Врњачка Бања.
    Радно искуство: од 1996.год. директор производње и оснивач „ Хемотех“- Грачац која се бави производњом хемијских средстава, сапуна и козметике; комерцијално-технички послови у “BADEL 1862“-Загреб, комерцијално-технички послови у “EKOINGENERING“-Београд. Именован на место директора у „Врући извори“ДОО од 2015.године.
    Чланови надзорног одбора:
    Председник, Зоран Малићанин је рођен 1947. године, дипломирани правник у пензији, у периоду од 1981. године до 1987. године био директор ЈКП „Бели Извор“; од 1982. године до 1985 године био председник регионалног одбора синдиката стамбено-комуналне привреде за Рашки округ и члан републичког одбора синдиката стамбено-комуналне привреде, обављао послове руководиоца правне службе у Специјалној болници «Меркур».
    Члан, Драган Шпировић, је рођен 1951. год. у месту Рсавци, општина Врњачка Бања. По занимању дипломирани економиста, економски факултет у Београду завршио је 1983. године. У „Првој Петолетки“ радио је 19 година на пословима у производњи, комерцијали и маркетингу. Од 1992. године ради у предузећу Омнимарк чији је оснивач и власник. Предузеће се бави пројектовањем и производњом опреме за управљање производним процесима.
     Члан, Драгица Гмијовић је рођена 1985. године у Врњачкој Бањи, дипломирани инжењер организационих наука, од 2011. године запослена у ЈКП „Бели Извор“ са радним искуством обављања послова референта за обрачун зарада, референта за јавне набавке и шефа службе наплате. Положен сертификат службеника за јавне набавке 2013. године и положен државни испит у Министарству за државну управу и локалну самоуправу, људска и мањинска права.

Локација

Адреса: ул. Грачац 4, 36215 Подунавци, Врњачка Бања

Регистрациони подаци

ПИБ: 108335904
Матични број: 20978597
Текући рачун: 200-2771820101908-83